Radno pravo

U poslovanju svakog trgovačkog društva, kao i javne ustanove presudnu ulogu ima odnos između radnika i poslodavca. Kako zadovoljiti obje strane poslodavca i radnika? Smatramo bitnim u svakom odnosu jasno izraziti prava i obveze svih strana. U okviru ovog načela poslodavca savjetujemo u vezi sklapanja Ugovora o radu, donošenja Pravilnika o radu, mirnog rješavanja spora, u vezi donošenja odluke o otkazu Ugovora o radu, pristupanju Kolektivnom ugovoru itd. Radnika savjetujemo o njegovim pravima kao i obvezama temeljenim na pozitivnim propisima. S pravom kaže Polos: ''Iskustvo je proizvelo umijeće, a neiskustvo slučaj''.

Trgovačko pravo i pravo društava

Odvjetničko društvo se bavi pružanjem pravne pomoći u postupcima osnivanja trgovačkih društava, pripremom cjelokupne dokumentacije, izradom osnivačkih akata (izjave o osnivanju, društevenih ugovora, Statuta) sastavom Ugovora o prijenosu poslovnih udjela, pripajanju i spajanju itd., kao i provođenjem upisa na temelju predmetnih akata u sudski registar nadležnog suda. Zastupamo veliki broj trgovačkih društava kako u Republici Hrvatskoj tako i izvan granica RH, temeljem kojeg zastupanja smo stekli veliko iskustvo u savjetovanju i pripremanju dokumentacije potrebne za održavanje skupštine društva, savjetovanje i pripremanje dokumentacije za održavanje sjednica nadzornog odbora, kao i savjetovanje u vezi rada uprave društva.

Obvezno pravo

Savjetovanje prilikom sklapanja ugovora iz ove grane prava, sastav ugovora te zastupanje u postupcima naplate potraživanja pred nadležnim sudovima.

Ovršno pravo

Cilj našeg društva je mirno rješenje spora, stoga smo skloni predložiti strankama da prije pokretanja ovršnog postupka pokušaju naplatu slanjem opomena. Ukoliko slanje opomena ne poluči željene rezultate, zastupamo stranke u ovršnim postupcima kako onima kojima je temelj vjerodostojna isprava, tako i onima kojima je temelj ovršna isprava. Poduzimamo pravne radnje radi naplate potraživanja koja su osigurana zalogom kao i fiducijem.

Stvarno pravo

Pružamo pravne usluge koje se prije svega odnose na zaštitu postojećeg prava vlasništva, kao i usluge vezane uz stjecanje prava vlasništva. Spremni smo poduzeti sve pravne radnje kako bi stranke bile sigurne u poslovanju koje ima za posljedicu otuđenje i stjecanje prava vlasništva (primjerice uvid u zemljišne knjige, uvid u druge javne očevidnike, pribava potrebnih izvadaka, i sl.). Sastav ugovora o kupoprodaji, ugovora kojima se ograničavaju određena stvarna prava, upis stvarnih prava u zemljišne knjige i druge javne očevidnike. Zastupamo u postupcima pokrenutim radi zaštite stvarnopravnih ovlaštenja.

Nasljedno pravo

Zastupamo u nasljednopravnim odnosima te provodimo rješenja o nasljeđivanju u zemljišnim knjigama i drugim javnim očevidnicima.

Intelektualno vlasništvo

Pružamo savjetovanje vezano uz stjecanje prava intelektualnog vlasništva kao i njegove zaštite. Poduzimamo sve radnje koje su potrebne prije registracije žigova i patenata, pripremamo prijave i iste podnosimo nadležnom tijelu, te pratimo vrijeme važenja registriranih žigova i patenata.

Javna nabava

Radi postizanja što sigurnijeg poslovanja naših stranaka, dodatno smo se educirali u ovom području, a sve u svrhu pripremanja postupka javne nabave. U tom smjeru pružamo usluge savjetovanja prilikom provedbe postupka javne nabave, a sve u svrhu da opis predmeta i postavljanje zadataka ponuditeljima, kao i cjelokupni postupak bude u skladu s pozitivnim pravnim propisima. S druge strane ponuditeljima pružamo pravnu zaštitu u ostvarenju prava koja im pripadaju u postupku javne nabave, kao i u postupku koji može uslijediti nakon što bude odabran najpovoljniji ponuditelj.